top of page
วิธีสร้างกฏควบคุมค่าโฆษณาPM.png

ในการยิงแอดนั้นผู้ซื้อโฆษณาทุกคนสามารถสร้างกฏในการยิงแอดได้ ซึ่งการสร้างกฏในการยิงแอดทำให้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมงบประมาณที่จะใช้ในการยิงแอด หรือโปรโมทโฆษณา ช่วยให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการยิงแอด เพราะการกำหนดเงื่อนไขให้กับโฆษณา ทำให้ระบบสามารถเพิ่มหรือลดงบประมาณแบบอัตโนมัติ และสามารถหยุดหรือเผยแพร่โฆษณาที่กำลังรันแอดอยู่ ไปดูกันเลยว่ามีรายละเอียดหรือตั้งกฏยังไง ซึ่งวิธีการสร้างกฏก็ไม่ได้ยุ่งยาก เชื่อว่าถ้าทุกคนอ่านบทความนี้จนจบทุกคนสามารถสร้างกฏเวลาที่ยิงโฆษณาได้

วิธีสร้างกฏควบคุมค่าแอด Facebook 

อ่านฉบับเต็มพร้อมภาพประกอบ

1dacaf_4f433ca3f1eb4b0e93f3385f790a0666~mv2.png
bottom of page